Appellation d'origine contrôlée (AOC) - Phân hạng rượu vang Pháp

AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) là một chứng nhận dành cho rượu vang Pháp (hoặc thực phẩm) để đảm bảo rằng nó được sản xuất tại nguồn gốc được viết trên nhãn và được sản xuất thông qua các phương pháp và thành phần cụ thể theo yêu cầu của pháp luật trong khu vực đó. Tuy nhiên, ngoài hệ thống AOC này, còn có các loại khác nữa